İHD Tüzüğü

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD) TÜZÜĞÜ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

a) Derneğin adı “İnsan Hakları Derneği’dir, kısa adı “İHD”dir.

b) Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

MADDE 2- DERNEĞİN AMAÇ VE İLKELERİ:

A) DERNEĞİN AMACI

Derneğin tek ve belirli amacı, “insan hak ve özgürlükleri” konusunda çalışmalar yapmaktır.

 

B) DERNEĞİN İLKELERİ

İnsan Hakları Derneği,

1. Hükümet dışı, gönüllü bir insan hakları kuruluşudur.

2. Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür.

3. İnsan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini savunmaktadır.

4. Irk, etnik köken, dil, din ve mezhep, dinsel inanç ve inanç, renk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi ve felsefi görüş, engellilik vb. nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder. Nefret söylemi ve nefret suçları ile mücadele eder.

5. Her koşulda ve dünyanın her yerinde ölüm cezasına karşıdır.

6. Her yerde ve her koşulda, kime yapılırsa yapılsın işkenceye karşı çıkar.

7. Herkes için, her yerde ve koşulda adil yargılanma ve savunma hakkını savunur.

8. Her zaman ve her koşulda savaşa ve militarizme karşıdır; barış hakkını savunur.

9. İfade özgürlüğünü koşulsuz ve sınırsız olarak savunur.

10.Düşünce ve inanç özgürlüğünü dokunulmaz bir hak olarak görür. Koşulsuz ve sınırsız bir şekilde savunur. Vicdani Ret hakkını tanır ve savunur.

11.Örgütlenme özgürlüğünü savunur.

12.Ezilen birey, cins, sınıf, halkın/ulusun hakları için mücadele eder. Zulme ve baskıya karşı direnme hakkını savunur.

13.Ulusların/Halkların kendi kaderini tayin etme hakkını savunur.

14.İnsancıl hukuku savunur. Her zaman ve her yerde soykırıma karşı çıkar.

15. Herkesin anadilinde eğitim ve öğrenim görme hakkı ile anadilinde kamu hizmeti verme ve alma hakkını savunur.

İnsan Hakları Derneği, kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimser ve savunur.

 

MADDE 3- DERNEĞİN YAPACAĞI İŞLER:

1) Yurdumuzda insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak.

2) İnsan hakları konusunda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak, bu amaçla araştırma merkezleri kurmak.

3) Derneğin amaç ve ilkelerine uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, her türlü toplantı ve gösteriler yapmak, konserler düzenlemek, sergiler açmak, yayınlar yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak ve vermek,

4) Derneğin amaç ve ilkelerine uygun Vakıflar kurmak,

5) Dernek Tüzüğünün 2. maddesindeki amacını gerçekleştirmek için iktisadi işletmeler kurmak.

6) Hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunanların ırk, renk, cins, dil, din, siyasal görüş ve inanç ayrımı gözetmeksizin, yaşamlarının insan onuruna yaraşır koşullar içinde geçmesi doğrultusunda araştırmalar ve saptamalar yapmak ve bu konularda kamuoyunu aydınlatmak.

7) Aynı amacı taşıyan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, genel kurul kararı ile gerektiğinde yurt dışında şube ve genel yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açmak.

 

ÜYELİK, GİRME, ÇIKMA, ÇIKARILMA VE ÜYELİĞİN DÜŞMESİ:

MADDE 4- DERNEK ÜYELİĞİ:

Dernekler Yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş kişiler derneğe üye olabilir. Ancak çok eşli olanların üyelik talepleri reddedilir.

MYK, insan hakları mücadelesine yaptığı katkılardan dolayı gerekli gördüğü kişilere derneğin Onur üyeliğini verebilir. Onur üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir ve görüş açıklayabilirler, ancak oy kullanma ve dernek organlarına seçilme hakları yoktur.

 

MADDE 5- DERNEĞE GİRME:

Üye olmak isteyenler şube bulunan yerlerde şubeye, şube bulunmayan yerlerde en yakın şubeye başvurur ve üye giriş bildirimini doldurur. Şube yönetim kurulları otuz gün içinde başvuruları karara bağlar ve başvuru sahibine sonucu yazılı olarak bildirir. Şube üyelik kararını aldıktan sonra üye giriş formunun bir örneğini üyenin iki fotoğrafı ile birlikte Genel Merkeze gönderir. Genel Merkez üyenin üye kimlik kartını düzenleyerek şubesi aracılığıyla üyeye iletir. Üyelik başvurusu, gerekçeleri gösterilerek reddedilebilir. Ret kararlarına karşı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde MYK’ ya itiraz edilebilir. MYK ilk toplantısında itirazı inceleyerek karar verir. MYK kararına Genel Kurul nezdinde itiraz edilebilir.

 

MADDE 6- ÜYENİN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

a) Faaliyetlere katılma, eşitlik ilkesi:

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cins, din ve mezhep, etnik köken, engellilik, cinsel yönelim, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

b) Oy hakkı:

Her üyenin kayıtlı bulunduğu şube genel kurulunda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Dernek Genel Kurulunda, tüzük hükümlerine göre Şube Genel Kurulları tarafından seçilecek delegeler ile tüzükte belirtilmiş doğal delegeler oy kullanır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

c) Üyenin Yükümlülükleri

Her üye, derneğin amacına ve tüzükte belirtilen ilkelerine uygun davranmak, özellikle dernek ilkelerine aykırı davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Üyelik giriş aidatı ve yıllık ödentisi her yıl MYK tarafından yeniden belirlenir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

 

MADDE 7- DERNEKTEN ÇIKMA:

Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak bağlı bulunduğu şubeye bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

 

MADDE 8 ÜYELİKTEN ÇIKARILMA NEDENLERİ:

Üyelikten çıkarma nedenleri şunlardır:

a) Üyenin dernek amacına ve ilkelerine aykırı söz ve davranışlarda bulunması,

b) Başta çocuk ve kadına karşı olmak üzere başkalarına şiddet uygulaması,

c) Dernek çalışmalarını ihmal ederek ağır biçimde aksatmakta olması veya kasıtlı olarak engellemesi.

 

MADDE 9 -SORUŞTURMA USULÜ:

Dernek üyelerinden herhangi birisinin 8. Maddedeki fiilleri işlemesi halinde, ilgili şube yönetim kurulu şikâyeti üzerine ya da kendiliğinden, ilgili üye hakkında üyenin bu maddenin 3. fıkrasındaki usule uygun olarak savunmasını da alarak soruşturma yapar ve sonucu kendi görüşü ile birlikte 30 gün içerisinde MYK’ ya bildirir. MYK kendisine ulaştırılan soruşturma dosyalarını 30 gün içerisinde Onur Kurulu’na intikal ettirir.

 

MYK kendiliğinden de her hangi bir üyenin cezalandırılması amacıyla Onur Kurulu’na başvurabilir. Bu durumda ön soruşturmayı MYK’nın kendi içinden görevlendireceği MYK üyesi yapar. Onur Kurulu, üyeye savunmasını bildirmesi için 7 günden az olmamak üzere süre verir. İlgili üye, savunma süresi içerisinde sözlü savunma yapmak istediğini bildirmesi halinde, sözlü savunma için gün ve saat belirlenerek, üyeye yazılı olarak bildirilir. Üyenin süresinde yazılı savunma yapmaması ya da sözlü savunma için belirlenen günde savunma için hazır bulunmaması halinde, savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılır ve Onur Kurulu dosya üzerinden karar verir. Onur Kurulunun raporuna istinaden MYK kararı ile üyelikten çıkarılan üyenin dernek organlarındaki görevi sona erer, yerine yedeği göreve çağrılır. Haklarında açılmış soruşturma nedeniyle organ görevi düşmüş olanların yerine, yedeğinin çağrılması halinde de organ oluşturulamıyorsa, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. . Genel kurul yapılıncaya kadar genel kurul hazırlıkları ile ilgili tüm işlemler kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından yerine getirilir. Onur Kurulu’nun ceza kararları ile MYK’nın üyelikten çıkarma karalarına karşı, ilgili üye, Dernek Genel Kurulu nezrinde itiraz edebilir. İtiraz hakkında ilk Genel Kurulda karar verilir. Genel Kurulun kararı kesindir.

 

MADDE 10- DERNEK ÜYELİĞİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ:

Aşağıdaki hallerde dernek üyeliği kendiliğinden sona erer:

a) Üyenin ölmesi

b) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi

c) Üyelik ödentisinin yazılı bildirime rağmen 30 gün içerisinde ödenmemesi.

Üyeliği kendiliğinden sona erenlerin durumu, Şube yönetim kurulları tarafından en geç 1 ay içerisinde Genel Merkeze bildirilir.

 

MADDE 11- DERNEĞİN ORGANLARI:

Derneğin organları şunlardır:

1- Genel Merkez Organları

a) Genel Kurul

b) Merkez Yönetim Kurulu 

c) Merkez Denetleme Kurulu

d) Onur Kurulu

2- Şube Organları

a- Şube Genel Kurulu

b- Şube Yönetim Kurulu

c- Şube Denetleme Kurulu

 

GENEL KURUL

MADDE 12- KURULUŞU:

Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, doğal delegeler ile şube genel kurullarınca seçilen delegelerden oluşur.

a) Doğal delegeler: MYK, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun asıl üyeleri ile şube yönetim kurulu başkanları ve Genel Kurulun doğal delegeleridir.

b) Seçilmiş delegeler: Şube Genel Kurulunda Dernek Genel Kuruluna katılmak için her şube üye sayısına bakılmaksızın 3’er delege seçer. Ayrıca her 15 üye için birer delege daha seçilir. 15’i bulmayan sayılar dikkate alınmaz.

 

MADDE 13- GÖREV VE YETKİLER:

Genel Kurul:

a) Dernek organlarını seçmek, ( MYK, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu)

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

c) Dernek Genel Kurulunca seçilen organların raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirmek kabul etmek ya da haklarında dava açmaya yetki vermek,

d) MYK’ca hazırlanacak bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak,

f) Derneğe gerekli taşınmaz ve taşınır malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, bağışlanması veya devredilmesi hususlarında MYK’ ya yetki vermek.

g) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.

h) Derneğin ulusal ve uluslararası federasyon kurmasına, kurulmuş federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına, yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek ve açılmasına ya da kapatılmasına karar verilen şubelerle ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda MYK’ ya yetki vermek.

 i) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

j) Derneğin feshine ve fesih sonucunda dernek mal varlığının ve parasının ne şekilde ve nasıl devredileceğine karar vermek,

k) Dernekler Yasası ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

l) İl ve ilçelerde şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek ve açılmasına ya da kapatılmasına karar verilen şubelerle ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda MYK’ ya yetki vermek.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 14- OLAĞAN TOPLANTI:

Dernek Genel Kurulu olağan toplantıları iki yılda bir Ekim ayı içerisinde yapılır. Genel Kurul olağan toplantı tarihi MYK tarafından belirlenir. Dernek organları 2 yıl için seçilir.

 

MADDE 15- OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI:

Genel Kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, MYK’ca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Denetleme Kurulu ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen MYK, bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

MADDE 16- TOPLANTIYA ÇAĞRI:

MYK, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 17- TOPLANTI YERİ:

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

MADDE 18- TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

MADDE 19- TOPLANTININ YAPILIŞI:

Dernek Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, MYK’ca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

18. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 

MADDE 20- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

Genel Kurul toplantısında yazılı gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 21- GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ:

Genel Kurula ancak 12. maddede gösterilen delegeler katılabilir ve oy kullanabilir. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık tasnif ile yapılır.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE 22- KURULUŞU:

MYK, Genel Kurulca 2 yıl süre için seçilen 35 üyeden oluşur. Asıl üyelerin yanı sıra 20 yedek üye seçilir. Genel Kuruldan sonra derneğin yönetim organıdır. MYK, kendi içinden 15 kişilik merkez yürütme kurulu seçer.

 

MADDE 23- GÖREV VE YETKİLERİ:

MYK:

a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak.

b) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.

c) Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.

 

e) Dernek Genel Kurulu tarafından şube açılmasının ya da kapatılmasının kararlaştırılması ve açılmasına veya kapatılmasına karar verilen şubelerle ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda MYK’ ya verilen yetkiler uyarınca gerekli işlemleri yapmak.

f)Temsilcilik açılacak yerleri belirlemek ve en fazla üç kişiye kadar oluşacak temsilciliği atamak, gerektiğinde temsilciliği kapatmak.

g) Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.

h) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, sekreterlikler kurmak ve kaldırmak, dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir veya bir kaçına görev ve yetki vermek.

i) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon, kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

 

j) Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platform oluşturulmasına, mevcut platformlara katılmasına, platformlardan çekilmesine karar vermek

k) Yasadan, tüzükten, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak.

l) MYK, şube ve temsilcilik başkanları, bölge temsilcileri ile insan hakları alanında çalışmalarını faydalı bulduğu kişilerle danışmak amacı ile belli periyotlarla olağan veya olağanüstü toplantılar yapabilir.

 

MADDE 24- MYK TOPLANTILARI:

MYK, iki ayda bir olağan ve ayrıca genel başkanın ya da MYK üyelerinden en az 7’sinin çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Bir yılda özürsüz olarak 3 toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. MYK, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 1 genel başkan, 1 genel sekreter, 4 genel başkan yardımcısı, 4 genel sekreter yardımcısı, 1 genel sayman ile asıl veya yedek üyeleri arasından yeteri kadar bölge temsilcisi seçer. Genel başkanlık, genel başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik görevleri üst üste 2 dönem yapılabilir. MYK’nın kendi içinden seçtiği merkez yürütme kurulu 15 günde bir olağan olarak toplanır, MYK’nın aldığı kararları uygular ve tüzüğün öngördüğü diğer hususları yerine getirir.

 

MADDE 25- GENEL BAŞKAN:

Genel Başkan, MYK adına derneği temsil eder. MYK’ ya başkanlık eder, gerektiğinde dernek adına demeç verir. Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkanın görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

 

MADDE 26- GENEL SEKRETER:

Genel Sekreter, derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. MYK’nın ilk toplantısında Genel Sekreter Yardımcılarının görev alanları belirlenir.

 

MADDE 27- GENEL SAYMAN:

Genel Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

MERKEZ DENETLEME KURULU

MADDE 28-KURULUŞU VE GÖREVLERİ:

Merkez Denetleme Kurulu, dernek üyeleri arasından genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi arasında görev dağılımı yaparak başkan ve yazmanı seçer Denetleme Kurulu üyeliği için önerilen ya da aday olan üyelerden aldıkları oy sayısına göre ilk üçü asıl, üçü yedek üye olur. Oylama gizli oy açık tasnifle yapılır. Denetleme Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Denetleme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunca düzenlenen bütçe uygulamasını ve harcamaları denetler.

 

Dernek hesaplarını ve ilgili defterleri inceler, görülen eksiklikler için Yönetim Kurulunu uyarır. Derneği idari ve mali açıdan denetler. Denetleme sonuçlarını gösteren raporlarını Genel Kurula sunar. Merkez Denetleme Kurulu, MYK’nın gerekli gördüğü şube ve temsilcilikleri idari ve mali açıdan denetler, düzenleyeceği denetleme raporunu genel yönetim kuruluna sunar.

 

MADDE 29- ONUR KURULU:

Onur Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu üyeleri Genel Kurulca gizli oyla seçilir ve adayların aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Onur Kurulu kendisine gönderilen üyelerin durumunu inceler ve karara bağlar.

 

MADDE 30- DİSİPLİN CEZALARI:

Onur kurulu kendisine gönderilen üyelerin durumunu tüzüğün 9. Maddesine göre inceler, 8. Maddeye göre karara bağlar.

Onur Kurulu; Tüzüğün 8/a ve 8/ b maddesine aykırı eylemler için üyelikten çıkarma cezası verilmesini istediği üyeleri MYK’ ya bildirir.

8/c maddesinde belirtilen eylemler için üyelikten çıkarma teklifi yerine uyarı veya kınama cezalarını da verebilir. Üç kez kınama cezası alanları üyelikten çıkarma istemi ile MYK’ ya verir.

 

ŞUBELER

MADDE 31- ŞUBELERİN KURULUŞU:

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Dernek Genel Kurulu’nun şubelerin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna vereceği yetki üzerine, MYK’ca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini, 3 adet dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri verir. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde oturmaları zorunludur.

 

MADDE 32- ŞUBELERİN ORGANLARI:

Şube organları; Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu’ndan ibarettir.

 

MADDE 33- ŞUBE GENEL KURULU:

Görev ve yetkileri:

Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulları, Olağan Genel Kurul toplantısını, dernek Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube genel kurulları, Merkez genel kurulun yapıldığı yılda ki Nisan-Haziran ayları içerisinde gerçekleştirilir. Şube Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Merkez Genel Kurulu delegelerini seçer. Seçimler gizli oy, açık tasnifle yapılır. Oy sayısına göre asıl ve yedek üyeler belirlenir.

 

MADDE 34- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Şube Yönetim Kuruluna Şube Genel Kurulu tarafından 7 asıl, 7 yedek üye seçilir. Şube Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Genel Kurulca açılan şubeler, en geç 6 ay içinde kendi genel kurullarını toplar. Şube Yönetim Kurulu, üyelerinden en az 4’ü tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Şube Yönetim Kurulları tüm çalışmalarını Tüzük, Genel Kurul, MYK kararlarına uygun olarak yürütür.

Şube yönetim kurulları, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı finansman destekli proje çalışmaları için MYK’ ya başvurur ve onayını alır.

 

MADDE 35- ŞUBE DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu için 3 asıl, 3 yedek üye seçilir. İlk toplantısında kendi arasından başkan ve yazmanı seçer. Şube Denetleme Kurulu her 3 ayda bir şubeyi idari ve mali yönden denetler, denetleme raporunun bir örneğini merkez denetleme kuruluna gönderir.

 

MADDE 36- BÖLGE, İL, İLÇE VE YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİ

MYK tarafından temsilcilik açılacak il veya ilçeler en çok 3 kişiye kadar yetki verilir. MYK yetki verilen kişi veya kişileri temsilcilik açılışı için bulundukları yerin mülki amirliğine bildirir. MYK kendi üyeleri arasından ( asıl veya yedek) yeterli sayıda bölge temsilcisi seçer. Bölge temsilcileri, il veya ilçe temsilcilikleri ile yurtdışı temsilciliklerinin görev ve sorumlulukları MYK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 

MADDE 37 DELEGELER:

Şubeler Merkez Genel Kurulunda 12. maddenin (b) bendine göre seçilecek delegelerle temsil edilir.

 

MADDE 38 OYLAMA:

Bu tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde derneğin bütün organları salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

 

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 39- DEFTER VE KAYITLAR:

Derneğin Yönetim Kurulu aşağıda gösterilen defterleri tutar:

a) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, verecekleri aidat miktarları bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri: Yönetim Kurullarınca tutulacak bu defterlere kararlar, tarih ve numara sırasıyla yazılır ve üyelerce imzalanır.

c) Evrak Defterleri: Gelen ve giden evraklar bu defterlere tarih ve numara sırasıyla yazılır.

d) Gelir ve Gider Defteri,

e) Demirbaş Defteri

f) Alındı belgesi kayıt defteri

 

MADDE 40- GELİRLER VE MALLAR:

Derneğin gelirleri, ödentiler, bağışlar ve öteki gelirlerdir. Amacını gerçekleştirebilmek ve yapacağı çalışmaları sürdürebilmek için dernek taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

 

MADDE 41- BORÇ YÜKLEYEN İŞLEMLER:

Derneğe borç yükleyen tüm işlemler ile 1.000,00 TL’sini aşan tüm harcamalarda, Dernek Başkanı veya Genel Sekreterle birlikte Saymanın imzalarının bulunması zorunludur. 1.000,00 TL’sini aşmayan harcamalar Dernek Başkanı, Genel Sekreter veya Genel Saymanın tek başına imzası ile yapılabilir.

 

MADDE 42- MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ:

Derneğin geliri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır ve giderleri de belgelendirilir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri beş yıl saklanır. Dernek kasasında MYK’nın belirleyeceği miktarda para bulundurulur.

Ödentiler şubelerce toplanır. Toplanan ödentilerin %20’si en geç her ayın 20’sine kadar Genel Merkeze gönderilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 43- Dernekte Genel Kurul, Yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kurullarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 44– Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürülecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 45- DERNEK TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRMEK:

Dernek tüzüğü, Yönetim Kurulu’nun ya da üyelerin beşte birinin yazılı teklifi ile Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 kabul oyu ile değiştirilir.

 

MADDE 46- DERNEĞİN FESHİ:

Derneğin feshine Dernek Genel Kurulu karar verir. İlk toplantıda, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

Bu suretle çoğunluk elde edilemezse, ikinci kez toplanmak üzere çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 

MADDE 47- FESİH SONUNDA MALLARIN VE PARANIN TASFİYESİ:

Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının ve parasının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, malların ve paranın hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

 

MADDE 48 YÖNETMELİKLER

Genel Kurul ve Seçim, mali, örgütlenme, komisyonlar, denetleme ve onur kurulu çalışma esasları, temsilcilikler, yurtdışı şube veya temsilcilikler, ödül ve gerekli görülen alanlarla ilgili yönetmelikler MYK kararı ile çıkarılır.

 

MADDE 49 -BELİRTİLMEYEN KONULAR

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Yasasına ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir. 

 

GEÇİCİ MADDE 1:

Tüzüğün 24. Maddesinde yapılan değişiklikle genel başkan, genel başkan yardımcıları ve genel sekreterin üst üste iki dönem görev yapabileceğine dair düzenleme 24 -25 Kasım 2012 tarihlerinde yapılan 16. Olağan genel kuruldan itibaren geçerlidir.

İş bu tüzük Ankara Valiliği İl Dernek Müdürlüğünün 09.05.2013 gün ve 5253/4721 sayılı yazısıyla tasdik edilmiştir.

BÖLGE, İL Ve İLÇE TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞ Ve İŞLEYİŞ ESASLARI YÖNETMELİĞİ

    Dayanak:

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin dayanağı İnsan Hakları Derneği (İHD) Tüzüğünün 36. maddesidir.

     Amaç

    Madde 2 – Bu yönetmeliğin amacı İnsan Hakları Derneği Tüzüğü’nde yazılı amaç ve ilkeler uyarınca yürütülecek çalışmaların geniş bir alana yayılması ve etkin sonuçların ortaya çıkarılması için İnsan Hakları DerneğininBölge-İl ve İlçe Temsilciliklerinin kuruluş ve işleyişine ilişkinusul ve esaslarının düzenlenmesidir.

    Kapsam

    Madde 3 – Bu yönetmelik temsilciliklerin; kuruluş, atama, görev ve sorumlulukları,çalışma biçimlerini, gelir ve giderleri ile denetimlerine dair esas ve usulleri kapsar.

Tanımlar

    Madde 4 –Bu yönetmelikte geçen;

Şube        :Dernekler kanunu ile İHD Tüzüğüne göre dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için İHD Merkez Genel Kurulu veya genel kurulun verdiği yetkiyle İHD MYK kararı ile derneğe bağlı olarak açılan,tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan genel merkeze bağlı alt birimini

   Mülki İdare Amiri     :Temsilciliğin bulunduğu yerin vali veya kaymakamını

Bölge Temsilciliği : Kendisine bağlı kılınan şube, il ve ilçe temsilciliklerinin kendi arasında ve bunlarla İHD Genel Merkezi arasındaki  koordinasyonu sağlamak için açılan  organları ve tüzel kişiliği olmayan genel merkeze bağlı bölgesel alt birimi,

İl Temsilciliği  : Şube bulunmayan  illerde genel merkeze bağlı tüzel kişiliği ve organları olmayan alt birimi

İlçe Temsilciliği    :Şube bulunan illerdeki ilçelerde İHD genel merkezine bağlı tüzel kişiliği ve organları bulunmayan  alt birimi

İfade eder.

Madde 5 – İHD MYK’u5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve  Dernekler Yönetmeliği ile  İnsan Hakları Derneği (İHD) Tüzüğüne göre bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre bölge, il ve ilçe temsilcilikleri kurabilir.

 Madde 6– Bölge temsilciliği  kuruluş,  atanma görev ve süresi

A-Kuruluş atama ve süresi: MYK, bağlı olduğu illeri tespit etmek şartı ile belirlenecek her bölgeye  bağlı olduğu  şube ve temsilciliklerinin görüşünü de almak şartı MYK üyeleri arasından (yedek üyeler dahil) en fazla 3 kişiyi bölge temsilcisi  olarak atar. Bölge temsilciliği atandığı bölgenin coğrafi adı ile adlandırılır. Bölge temsilcilerinin görev süresi iki yıl olup İHD olağan genel kurulunun yapılması ile kendiliğinden son bulur.Görev süresi biten  kişiler tekrar bölge temsilcisi olarak atanabilir. Bölge temsilciliğinin bir kişiden fazla olması halinde kendi aralarında görevlerin gerçekleşmesi için iş bölümü yapabilirler. Bölge temsilciliğinin çalışmalardan dolayı yapacağı harcama ve giderler, bağlı şube ve il temsilciliklerinin ilk bölge toplantısında ödenmesini kararlaştırdıkları miktar kadar karşılanır.Bölge temsilciliği yaptığı harcamalarla ilgili belgeleri aylık olarak harcamayı karşılayan şube veya genel merkeze gönderir.

B-Görev ve  yetkileri ile çalışma usulü

1-Bölge temsilciliği bölgesi dahilindeki şubelerin, il ve ilçe temsilciklerinin çalışmalarını kanun ve tüzüğe uygun olarak yapmaları için görüş ve öneride bulunur.

2-Şube ve il temsilcilerinin aylık hak ihlallerinin düzenli olarak bölgeye ulaştırılmasını ve Şube ve il temsilciliklerden gönderilen hak ihlal raporlarının birleştirilerek bölge hak ihlal raporu olarak  genelmerkeze gönderilmesini temin eder.

3- Şube ve temsilciliklerle  Genel Merkez arasında iletişim ve koordinasyonu sağlarlar. Bölge düzeyinde yıllık çalışma programları dahilinde çalışmalar yürütür.

4- örgütlenmeçalışmaları şube genel kurullarının yapılmasını koordine eder ve çalışmaların hayata geçirilmesinde şubelere tavsiyelerde bulunur.

5-Şubelerin  bölgesel ve  merkezi etkinliklerine katılımının sağlar.

6-Üç  ayda bir somut sorunların tartışıldığı bölge toplantıları düzenler.

7- Bölgesinde meydana gelen toplumsal olaylar ile çeşitli hak ihlallerinin gerçekleşmesinde araştırma ve inceleme heyeti oluşturarak yerinde tespit ve inceleme yapabilir.

Madde 7- İl temsilciliği,kuruluş atanma ve süresi,  çalışma şekli görev ve yetkileri:

A-kuruluş-atama ve süresi: Şube olmayan illerde MYK tarafından ihtiyacın var olması halinde   kurulmasının gerekli olduğuna karar verilmesi ile az 3 en fazla 5 kişiden oluşmak üzere   il temsilciliğinin bağlı olduğu bölge temsilciliğin de görüşü alınarak il temsilciliği kurulur. İl temsilcileri genel merkez tarafından yazılı olarak yetki verilmesi ile görevlerine başlarlar.İlk atamada ayrıca  üye kayıtları ile gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi açısından hangi şubeye bağlı olarak çalışacakları de bildirilir. İl temsilcilerinin görev süresi 2 yıl olup İHD şube genel kurullarının son bulması ile görev süresi son bulur. Görev süresi son bulan il temsilcileri tekrar il temsilcisi olarak atanabilir. İl temsilcilerinin görevlerini kanun ve tüzükte belirtilen ilke ve amaçlara aykırı olarak yapıldığının MYK tarafından tespiti ve ya üyeliğinin düşmesi halinde görev sürelerine bakılmaksızın,görevlerinden alınır ve yerine yenileri görevlendirilir. Yeni seçilen il temsilcilerinin görev süresi yapılacak şubeler olağan genel kurula kadar devam eder. İl temsilcilerinin temsilci olarak yetkilendirildiklerine veya  görevden alındıklarına dair alınan MYK kararları genel merkez tarafından o ilin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

B-Çalışma  şekligörev ve yetkileri:

1-İl temsilcileri imkanlarının yeterli olduğuna karar vermeleri ve o ilde üye sayısının 50 yi geçmesi halinde faaliyetlerini sürdürebilecekleri mekanları bağlı olduğu şube adına kiralayabilirler.

2- İl temsilciliği ilk toplantısında kendi içinde bir sayman,bir  il temsilcisi seçer. Diğer il temsilcileri il temsilciliğinin yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparlar.

3-il temsilciliği o ilde kanun ve tüzüğe uygun olarak  şubelerin yapmış olduğu faaliyetleri yapar.  İl temsilcilerinin oyları eşit olup, temsilcilik kararları oy çokluğu ile alınır.

4-il temsilciliğinin gelirleri bağışlar ve üye ödentilerinden ibarettir.Gelir ve giderleri ile üyelik ödentilerinin toplanması il temsilciliği saymanınca yapılır. Gelir ve giderleri bağlı olduğu şubece onaylanmış işletme defterine kaydedilir.

5–İl temsilciliği tarafından üye yapılan  şahısların üye kayıtları bağlı olduğu şubenin üye kayıt defterine kaydedilir.

6-İl temsilciliği tarafından kaydedilmiş  üyelerin yıllık ödentileri ile  Gelir ve giderleri bağlı olduğu şube tarafından muhasebe kayıtlarına bağlanır. Mali yönden alınan tüm belgeler bağlı şube adına alınır. Bu nedenle her ay sonunda tüm gelir ve giderleri ve bunlara ilişkin belgeler bağlı olduğu şubeye gönderilir.  Denetimleri bağlı olduğu şubenin denetleme kurulunca şube işlemleri içinde denetlenir. Üyelerin yıllık ödentileri içindeki genel merkez katkı payı bağlı olduğu şube üzerinden genel merkeze gönderilir.

   Madde 8- ilçe temsilciliği kuruluş atama ve süresi ile çalışma şekli görev yetkileri:

A-Kuruluş,atama ve süresi :bağlı olduğu ildeki  Şube  önerisi alınmak koşulu ile MYK tarafından bir şubeye bağlı olarak ilçelerde ilçe temsilciliği oluşturulabilir. İlçe temsilcisi  o şubeye üye olan ve ilçe temsilciliği oluşturulacak ilçede ikamet eden bir kişi o şubenin önerisi ile genel merkez tarafından ilçe temsilcisi olarak atanır. İlçe temsilcisinin görev süresi 2 yıl olup bağlı olduğun şubenin  olağan genel kuruluna kadar devam eder. İlçe temsilcisi tekrar yetkilendirilebilir. Şube temsilcisinin üyelik şartlarını kaybetmesi veya kanun ve tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere aykırı hareket etmesi halinde şubenin önerisi alınmak şartı ile  MYK tarafından ilçe temsilciliği yetkisi alınır. Ve yeni bir temsilci atanır.Bu şekilde   atanan ilçe temsilcisi bağlı olduğu şubenin olağan genel kuruluna kadar görev yapar.

B-Görev ve yetkileri ile çalışma şekli:

1-ilçe temsilcisi ilçedeki üyelerin bağlı şubeyle olan iletişimini sağlar.

2-ilçede bulunan üyelerin şube ve ya merkezi düzeyde yapılacak eylem ve etkinliklere katılmasını sağlar.

3-İlçede üye yapılmasında  fayda gördüğü kişilerin üye yapılması için şubeye öneride bulunur.

4-temsilcilik yaptığı ilçedeki üyelerin üyelik ödentileri bağış ve yardımları toplayarak   şubeye ulaştırır. Mali yönden şubeye bağlı olarak çalışır.

5-ilçede kurumlar nezdinde İHD’yi temsil eder.

6-İlçede yaşanan hak ihlallerini şubeye bildirir. Ve şube tarafından  kendisine  bildirilen usul ve esaslar çerçevesinde çalışma yapar.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 9– Bu Yönetmelik İHD MYK’ sının 11.05.2014 tarih ve …sayılı kararı ile11 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Madde 10– Bu Yönetmelik hükümlerini İHD Genel Merkezi yürütür.

Bir cevap yazın