Başbakan Süleyman Demirel’e Açık Mektup

Sayın Süleyman DEMİREL 
Başbakan
ANKARA

Bilindiği gibi bu yıl, Birleşmiş Milletler’ce İnsan Hakları Yılı olarak kabul ve ilan edilmiştir.

Bu yıl Türkiye’de de insan haklarının korunması, savunulması ve geliştirilmesi için bir olanak olabilir.

Bu bağlamda;

 • Türkiye’nin bugüne değin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’nde taraf olup kabul ettigi, uluslararası sözleşmelerde öngörülen hak ve özgürlükler iç hukuka ve yaşama geçirilebilir. Başta Anayasa ve yasalar Hukuk Devleti’nin öngördügü ilkelere kavuşturulup, özellikle de Olağanüstü Hal kaldırılmalıdır.
 • Türkiye’ce kabul edilmiş Avrupa Toplumsal Antlaşması’nda ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde konulmuş çekinceleri kaldırılmalıdır.
 • Birleşmiş Milletler’ce 1966 yılında kabul ve ilan edilen Kişisel ve Siyasal Haklar ile Ekonomik Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmeleri imzalanıp onaylanmalıdır.
 • Ölüm cezasının kaldırılmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin eki, 6 Nolu protokol kabul edilmelidir.
 • Bölgesel ve Azınlık Diller Avrupa Şartı’nın Avrupa Konseyi’nce sözleşmeye dönüştürülmesi Türkiye’ce de kabul edilmelidir.
 • Bireysel Başvuru’nun sınırları ek protokolle genişletilerek azınlık halklarının ve cemaatlerin de Bireysel Başvuru hakkına ilişkin protokolün genişletilmesi benimsenmelidir.
 • Avrupa Konseyi’ne 1990 yılında başvuru yapılarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15. Maddesi uyarınca Güneydoğu’daki insan haklarının askıya alınmasına neden olan başvuru geri çekilmelidir. 

Sayın Başbakan,
Derneğimizin kuruluş amacı doğrultusunda sürdürdüğüinsan hakları konusundaki çalışmalarımız üzerinde yürütülen baskılar giderek yoğunlaşmış ve cinayetlere dönüşmüştür.

Son bir yılda; Batman ve Urfa İHD Yönetim Kurulu Üyeleri Sıddık Tan ve Kemal Kılıç, Erzincan İHD üyesi Cemal Akar ve son olarak da Elazığ İHD Şube Başkanı Av. Metin Can ve arkadaşı Dr. Hasan Kaya öldürülmüşlerdir.

 • Siirt Şube Başkanı Hacı Oğuz önceki hafta güvenlik güçlerince gece yarısı dövülerek gözetim altına alınmış, sonra da tutuklanmıştır.
 • Dernek Temsilcimiz Mehmet Gökalp, geçtiğimiz hafta gözetim altına alınmış ve dört gün işkence gördükten sonra bırakılırken Insan Hakları Derneği Temsilciliği’ni bırakmasını, aksi taktirde öldürüleceği bildirilmiştir.
 • Son bir aydır İHD Genel Merkezi’ne tehdit mektupları gelmektedir.
 • İzmir İHD Şube Başkanımız ve GYK üyemiz Dr. Yeşim İşlegen ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Uyemiz Av. Eren Keskin ve Ordu İHD Şube Başkanımız Av. Metanet Öztürk: ölüm ile tehdit edilmektedir.
 • Son bir yıl içinde Konya, Adana ve Samsun Şubelerimiz valiliklerce faaliyetten alıkonulmuş daha sonra mahkemelerce açılmıştır.
 • Şırnak ve Diyarbakır Şubelerimiz bombalanmış, yerle bir edilmiştir.
 • İstanbul, İzmir, Adana, Ordu Şubelerimiz güvenlik güçlerince sık sık basılarak evraklarına el konulmuştur.

Sayın Başbakan,

 • Öldürülen demek üyesi ve yöneticilerimizin faillerinin bulunmasını,
 • Derneğe yönelik tehditlerin açığa çıkarılmasını,
 • Güvenlik görevlilerinin derneğimize yönelik baskılannın kaldırılmasını,
 • Resmi iletişim araçlarının (TRT -AA) derneğimiz üzerindeki ambargosunun kaldınlmasını,
 • Telefonlarırnızın dinlenmesinin durdurulmasını,
 • Son cezaevleri olayları nedeniyle, cezaevlerinde önceden kazanılmış hakların yeniden geri verilmesini ve insan haklarına dayalı düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz.

Koalisyon hükümetiniz, insan haklarına dayalı sözverimleriyle bir protokol ve program ile işbaşına gelmiştir. 

İnsan Hakları Yılı’nda başta yasama hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesine ilişkin düşüncelerimizi size sunuyoruz.

İnsan Hakları Yılı’nda, insan hakları ve demokratikleşme toplumumuza kazandırılmalıdır.

Bu yetkinizi kullanmanızı diliyor, saygılar sunuyoruz.

Akın BİRDAL
Genel Başkan

Bir cevap yazın