Çocuk Pornografisi

Son günlerde yazılı ve görsel basında, çocuk pornografisi ile ilgili olarak, haber ve yorumlara yer verilmektedir.

Konu, doğrudan çocukların hakları ve özgürlükleri ile ilgilidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (yürürlük tarihi 2 Eylül 1990 olan bu Sözleşmeyi Türkiye 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış, 9 Aralık 1994 tarihinde ihtirazi kayıtla onaylamıştır. 4058 Sayılı Onay Kanunu 11 Aralık 1994 gün ve 22138 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.) hükümleri çocukların korunmalarına amirdir. Bu hükümler, 1., 11., 21., 32., 33., 34.,35. ve 36. maddelerde yer alır.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol ise, Sözleşmenin yukarıda andığımız maddelerinin daha iyi uygulanmasını sağlamak üzere, BM Genel Kurulu tarafından 23 Mayıs 2000 tarihinde imza, onay ve katılıma açılmıştır. Seçmeli Protokol Türkiye tarafından 9 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır.

Çocuk pornografisi, Seçmeli Protokol'ün 2. maddesinde, "çocuğun gerçekte veya taklit suretiyle bariz cinsel faaliyetlerde bulunur şekilde herhangi bir yolla teşhir edilmesi veya çocuğun cinsel uzuvlarının, ağırlıklı olarak cinsel amaç güden bir şekilde gösterilmesi anlamına gelir." şeklinde tanımlanmaktadır.

Çocuk pornografisinin internette ve diğer gelişen teknolojiler üzerinde erişilebilirliği artmıştır. O nedenle, Seçmeli Protokolle ülkeler, çocuk pornografisini, üretim, dağıtım, yayma, ithal ya da ihracını, sunumunu, satışını veya zilyetliğini yasaklamayı ve cezalandırmayı garanti etmişlerdir (Seçmeli Protokol madde 3).

Belirtilen durumda, devletin internetle ilgili hukuksal alt yapıyı ivedilikle oluşturması ve çocukların haklarını ve özgürlüklerini hukuksal güvence altına alması gerekir. İkincisi, internet servis sağlayıcılarının hukuksal ve etik ilkeler çerçevesinde, hakkın kötüye kullanımı anlamına gelebilecek yayınlar konusunda duyarlık göstermesi koşuldur. Çocuk pornografisi konusunda anne babaların ve çocukların eğitimine özel önem verilmelidir. İnternet ortamında, genel olarak yetişkinler için hazırlanmış siteler ile, özel olarak çocuk pornografisi içeren yayınlara erişim gerçekte iradeye dayalı bir eylem olmakla birlikte, çocuk pornografisinin bizzat kendisi hukukdışıdır. Çocuk pornografisinin, bu tür bir eylemde bulunan kişiler açısından (pornografiyi üretmek, elde etmek, izlemek ve benzeri) ne genel olarak hak kategorisine girer (örneğin ticaret özgürlüğü, örneğin yasayla yasaklanmamışlığı veya bir yasayla böyle bir etkinlikte bulunabilmenin tanınmış olması) ne de özel olarak insan hakları hukukunda yer bulabilir. Tersine insan hakları hukuku bu tür bir etkinlikte bulunmayı yasaklar. Belirtilen durumda büyükler, özel olarak çocukların hakları bağlamındaki düzenlemeler için, "peki bizim haklarımız ne olacak?" diyemezler.

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı

Bir cevap yazın