İHD İnsan Hakları Akademisi Ders Programı 2011

İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ
DERS PROGRAMI İÇERİKLERİ VE SAATLERİ
 

Dersin Adı

Ders İçeriği

Ders  Tarihi ve

Saati

Eğitimcinin Adı

 

1)İnsan haklarının

türetilme kaynakları,

çeşitleri ve özellikleri.

 

 

 

 

Bu derste İnsan Hakları kavramı ve kavramı tanımlama sorunu  ele alınacak ve bu çerçevede;. insan hakların kavramının aşırı genişlemesinin yarattığı sorunlar.;insan hakları nedir? Türetilme kaynakları, çeşitleri ve özellikleri nedir? İnsan haklarının bölünmezliği  karşısında insan hakları kuşakları tanımlaması ne anlama gelir? Kişisel ve Siyasal Haklar, Ekonomik ve Sosyal Kültürel Haklar ile üçüncü kuşak /Dayanışma Haklarının( barış hakkı, çevre hakkı , dünya mirasından yararlanma ) özellikleri ve korudukları değerler nedir? İnsan hakları evrensel  midir? Sorularının cevabı aktarılacaktır.

 

 

16.09.2011

 

18.00-20.15

 

 

 

Kerem Altıparmak
2)İnsan Haklarının İçerik ve Uygulaması ile İlgili Kavramlar

 

-İnsan Haklarına Eleştirel Yaklaşımlar

 

 

 

Bu derste;”  demokrasi;  devlet;  hukuk ve hukukun üstünlüğü ilkesi, etik gibi kavramlar tanımlanacak ve bu kavramların içerdiği koşullar ile insan hakları arasındaki bağlantı irdelenecektir. Bu değerlendirmeler çerçevesinde  de; tarihsel gelişim süreci  temelinde  insan haklarının ekonomi politiği nedir? İnsan hakları siyaseti var mıdır?  Günümüzde  bu  alanı belirleyen başlıca sorunlar nedir? Sorularının cevabı da araştırılacaktır.

 

 

 

17.09.2011

09.00-12.15

 

Erdem Denk
3)İnsan Haklarının Korunması

ve Gerektirdikleri

 

 

 

 

 

Bu derste; insan haklarının korumayı amaçladığı değer karşısında,   ihlallerinin  günümüzdeki biçim ve içeriklerinin neler olduğu, ihlallerinin kaynakları temelinde  -İnsan aklarının korunması teriminin günümüzdeki  anlam ve kapsamının ne olduğu,   -İnsan haklarının korunmasının  gerektirdikleri- . İnsan eylemi olarak, hukuk normu olarak ve siyasi ilke olarak insan haklarının  taşıdığı özellikler bakımından etkin korunmasının   koşullarının neler olduğu tartışılacaktır.

 

 

17.09.2011

 

13.00-15.15

Hakan Ataman
 

 

4)İnsan haklarının Uluslararası Alanda Korunması ve

Uluslararası İnsan Hakları Rejimlerinin Özellikleri

 

 

 

 

 

 

 

Bu derste;–Uluslararası insan hakları koruma sistemlerinin özellikleri, bu sistemlerde üretilen insan hakları belgeleri ve koruma mekanizmaları ( özellikleri  ve başvuru usulleri .) ele alınacak; Avrupa Konseyi Sistemi Belgeleri ve Koruma Mekanizmaları

– AİHS, Protokoller ve Mahkeme,-Avrupa Sosyal Şartı ve Şikayet Sistemi,Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele vs  Önlenmesi Sözleşmesi,Ulusal  Azınlıkların Korunmasına iİişkin Çerçeve Sözleşmesi ile;

Birleşmiş Milletler Örgütü Sözleşmeleri ve koruma mekanizmaları (Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ve Seçmeli Protokolü; Ekonomik ve Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi; Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme; Ulusal ve Etnik Dinsel ve ya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri; Kadınlara Karşı Hertürlü Ayrımcılığın Tasfiysine Dair Sözleşme ; İşkenceye ve Diğer Zalimane  İnsanlık Dışı ve Onur Kırıcı Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme; Herkesin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair Bildiri; Çocuk Hakları Sözleşmesi vb…) ve; AGİT Belgeleri İLO Sözleşmeleri ve Şikayet Yöntemleri Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası ve Temel Haklar Şartı ( Bilgi amaçlı  karşılaştırmalı bir  değerlendirme.) genel özellikleri anlatılacaktır.

Başvuru yolları ve uygulama usullerinde  var olan eksiklikler ve sorunlar değerlendirilecek ve

21. Yüzyılda  insan haklarının etkin korunması önündeki tehditler anlatılacaktır.

 

 

 

17.09.2011

15.30-18.45

 

 

 

 

 

23.9.2011

18.00-20.15

 

Gökçen Alpkaya

 

 

 

 

 

 

Gökçen Alpkaya

 

 

5)Türkiye de İnsan Hakları

 

Türkiye’de İnsan Hakları  Uygulamalarını Belirleyen   Hukuk Alanının Dışındaki Faktörler

 

-Azınlık hakları ve çok kültürlülük Anlayışına yaklaşımlar

Bu derste:Türkiye’de  İnsan Hakları Kavramına Yüklenen Anlamlar ve  İnsan Hakları Anlayışının Tarihsel Dönüşümü

Tarihsel  Değerlendirme Sorunu ve Siyasal Kültür

Devlet Kurgusu   ve Egemenlik Anlayışı

Kriz, Müdahale ve Olağanüstü Rejimler

Güncel/ Güvenlik Sorunsalı ve Ötekileştirme

Kamusal Alan Kavramını  Tanımlama Sorunu

Çok Kültürlülük  Anlayışına Yaklaşımlar başlıklı konular ele alınacaktır.

 

24.09.2011

09.00-11.00

 

 

 

 

24.09.2011

11.10-12.10

İsmail Beşikçi

 

 

 

 

 

Selahattin Esmer

 

6)Türkiye’de Hukuk Mevzuatı ve İnsan Hakları

 

Ders içeriğinde: Yasa ve İnsan Hakları

İhlallerin Kaynağı Olarak Yasalar

Anayasa ve Anayasacılık Anlayışı

Yargının Yapısal Özelliği  ve Yargı Kararları

İdari Davranışlar  başlıklı konular irdelenecektir.

 

24.09.2011

13.00-15.15

Levent Korkut
7)Türkiye’de İnsan Hakları İhlallerinin Boyutları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)Sosyal haklar

 

 

Öncelikle;insan hakları alanında ihlallerin yeni biçimleri ve tanımlama sorunu –İnsan hakları alanında değerlendirme sorunuele alınacak, bu temelde: Kişi dokunulmazlığı (yaşama hakkı,  işkence, onur kırıcı davranış ve işlemler , güvenlik soruşturmaları, cinsel saldırı suçlarının tespiti vs.); kişi özgürlüğü ve güvenliği; düşünce özgürlüğü; iletişim özgürlükleri; İnanç ve din özgürlüğü; siyasal hakla- vatandaşlık tanımı, bun bağlı haklar, partileşme özgürlüğü,  ideolojik çoğulculuk ve parti yasakları; ayrımcılık ve nefret suçları; azınlık hakları; hak arama özgürlüğü vb…) konuları irdelenecek,somut durum karşılaştırmaları yapılacaktır.

-Ülkesel kurumların gözlem ve raporlarının örnekleme yöntemiyle seçilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları; İşkencenin Önlenmesi Komitesi Raporları; Kadınlara Karşı Ayrımcılın Ortadan Kaldırılması Komitesi Raporları; Avrupa Birliği Komisyonu İlerleme Raporları vb. karşılaştırmalı  değerlendirilmesi yapılacaktır..

Sosyal haklar,eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı,İLO Raporları,AB raporları,Ayrımcılık Komitesi raporları ve Türkiye mevzuatı konuları işlenecektir.

24.09.2011

15.30-18.45

 

 

 

 

 

 

30.09.2011

18.00-20.15

 

Öztürk Türkdoğan

 

 

 

 

 

 

 

Kamil Ateşoğulları

9)Türkiye’de İnsan Haklarının  Korunması  Alnında Mekanizmalar Başvuru   Yöntemleri  ve Eksiklikler Ulusal Başvuru Mekanizmaları ve İşleyişleri

Ombudsman Kurumu Oluşturulması ihtiyacı ve Türkiye’de Bağımsız Denetim Kurullarının eksikliği

Tartışılacak,

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları belgeleri  ve  yetkisini kabul ettiği başvuru mekanizmaları – özellikler ve eksiklikler ile birlikte değerlendirilecektir.

 

01.10.2011

09.00-12.15

Kerem Altıparmak
 

 

10)İnsan Hakları Sivil Hareketi ve Türkiye

11)21. YY da Gelişmeler karşısında Aktivizmin Yeni Biçimleri ve Araçlar

 

 

 

 

 

 

 

Derste: Sivil hareketin kısa tarihçesi,   yapının özelliği ve güncel İhtiyaçlar karşısında  yaşanan dönüşümler ile

sivil hareketin yeni eylem ve etkileşim biçimleri ele alınacaktır.Bu bilgilerin temelinde:

Türkiye’de; İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesi ve  Ortadan Kaldırılmasında Başlıca Yöntemler ve Sivil  Hareketin Öncelikleri  (Toplumsal belleğin yeniden inşası, kavramlaştırma ve iletişimsel yapı)

–İnsan Hakları İhlallerinin Toplumda Algılanışı ve Bu Algıyı Harekete Geçirme Boyutunda Yeni Biçimler

– İnsan Hakları Sivil Hareketi – ihtiyaç ve Olanaklar- karşısında yeni araç ve söylemleri nasıl oluşturulmalıdır?

(İzleme,  raporlama, belgeleme, ihlalleri  inceleme  ve görüşme tekniklerinin yeni biçimlerinin oluşturulması,çeşitlendirilmesi ve yeni kitlesel biçimlerin oluşturulması) başlıkları ayrıntılı şekilde irdelenecektir.

01.10.2011

13.00-15.15

 

 

 

15.30-18.45

Dicle Çakmak

 

 

 

 

Hakan Ataman

12)Yukarıda yer alan ders programının uygulanmasından sonraki haftada, eğitimle geçen üç haftanın değerlendirilmesi yapılacaktır.Bu toplantıya bilim kurulu üyeleri, İHD yönetiminden görevliler,eğitim veren eğitmenler, eğitim alanlar ve ölçme değerlendirme uzmanları katılacaktır.

 

 

 

 

 

 

08.10.2011 Cumartesi

09.00-17.00

Bir cevap yazın