Şebnem Korur Fincancı Onurumuzdur, Cezalandırılamaz!

Derneğimizin ve yürütme kurulumuzun kurucusu olduğu Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) başkanlığını yürüten Şebnem Korur Fincancı’ya İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “Bu Suça Ortak Olmayacağız!” başlıklı 11 Ocak 2016 tarihinde kamuoyuna açıklanan ve 1128 akademisyenin imzaladığı barış bildirisi nedeniyle Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesini ihlalden 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu ceza ertelenmedi. İnsan hakları savunucusu ve adli tıp uzmanı akademisyen Şebnem Korur Fincancı’ya ceza  verilmesini kınıyoruz.

Konuyla ilgili olarak TİHV’nin açıklamasında ayrıntılı bilgiler mevcuttur.[1] Bu açıklamayı olduğu gibi benimsediğimizi ifade etmek isteriz.

Türkiye’de ifade özgürlüğü hakkını kullanan kişilerin ve insan hakları savunucularının Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer özel kanunlar kullanılarak cezalandırılma yoluna gidilmesi Şebnem Korur Fincancı’ya verilen ceza ile ileri safhaya vardırılmıştır. Bu kararla Türkiye’de ifade özgürlüğü adeta yok sayılmış, insan hakları savunuculuğunun hiçbir güvencesi olmadığı bir kere daha ortaya çıkmıştır.

Siyasal iktidara sesleniyoruz: Türkiye’de ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması için İHD’nin “Ceza Mevzuatındaki Adaletsizlikleri Gidermeye Dönük İHD Önerileri Raporu” [2] yeniden hatırlatıyoruz.

Adalet Bakanlığı’nın bir an önce başta TMK 6 ve 7. maddeler ile TCK 220 ve 314. maddeleri kapsayacak şekilde, mevzuattaki ifade özgürlüğünü kısıtlayan tüm hükümleri kaldıracak ve/veya uluslararası ölçütlere uygun hale getirecek bir kanun teklifini TBMM’ye sunmasını;

2012 yılında, basın ve yayın yoluyla işlenen suç ve cezaların ertelenmesi yoluyla kısmi bir iyileşme sağlanmışsa da ifade özgürlüğü üzerindeki tehdit bu düzenlemeyle giderilememiştir. İfade özgürlüğü kayıtsız ve koşulsuz bir şekilde korunmalıdır. Bu amaçla, basın ve yayın, sosyal medya yoluyla işlendiği iddia edilen suç ve cezaların tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması için kanun çıkarılmasını,

Türkiye yargısının ifade özgürlüğü konusunda AİHM içtihatlarına uymasını

talep ediyoruz.

Eş Genel Başkanımız Eren Keskin, TTB Merkez Konsey eski Başkanı Gencay Gürsoy’un, TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı şahsında çok sayıda aydın, yazar, gazeteci, insan hakları savunucusu, siyasetçi, aktivist, öğrenci, sendikacı ve hukukçunun hapse girmemesi ve hapiste olanların da salıverilmesi için demokratik kamuoyunu daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

İnsan Hakları Derneği


[1] https://tihv.org.tr/vicdanin-sesi-sebnem-korur-fincanci-cezalandirilamaz/

[2] http://www.ihd.org.tr/ceza-mevzuatindaki-adaletsizlikleri-gidermeye-donuk-ihd-onerileri-raporu/