Silahlar Susmalı, Barış Sağlanmalıdır

20.06.2004 günü Diyarbakır’ da toplanan İHD Genel Yönetim Kurulu, son günlerde Türkiye’ de insan hakları durumunu etkileyen olayları görüşmüş ve aşağıdaki görüşlerin Türkiye kamuoyu ile paylaşılmasına karar vermiştir:

İnsan Hakları Derneği, kuruluşundan bu yana şiddete ve savaşa karşı olan ve bu tutumunu her koşulda savunan bir insan hakları örgütüdür. İHD, dünyada ve Türkiye’ de tüm sorunların, diyalog, tartışma, uzlaşma, toplumsal mutabakat sağlama gibi barışçıl yöntemlerle çözüleceğine inanmaktadır. Baskı ve şiddet, hiçbir zaman bir yönetim biçimi olarak kabul edilemez. Aynı şekilde demokratik mücadele kanallarının asgari ölçülerde de olsa işlediği bir ülkede, şiddetin bir hak arama aracı olması da düşünülemez. Bu düşünceler ışığında herkesin şiddetten kaçınması ve toplumsal barışa zarar verici yöntemleri kullanmaması gerekir.

1999 Helsinki Zirvesi ile başlayan AB sürecinde son derece önemli Anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirilmiş; aynı ölçüde olmasa da uygulamada da önemli adımlar atılmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki, olumlu karşıladığımız bu reform sürecinde dahi, özellikle Kürt sorununun baskı, şiddet ve inkar temelinde ele alınmasından kaynaklı, 15 yıllık çatışma döneminin yarattığı ağır ekonomik, toplumsal, siyasal ve ekolojik tahribatlar konusunda ise hiçbir olumlu adım atılmamıştır. Ne yazık ki, nispi çatışmasızlık ortamı diye tanımladığımız son beş yıllık dönem değerlendirilememiş; sorunlar görmezlikten gelinmiş, çözümsüzlük “çözüm” olarak algılanmıştır.

Örneğin; ülkemiz sınırları dışında bulunan silahlı örgüt mensupları ile cezaevlerindeki politik tutuklu ve hükümlülerin demokratik topluma nasıl entegre edileceği konusunda herhangi bir çalışma yürütülmemiş; yakılan ve boşaltılan köylere geri dönüşler konusunda gerçekçi projeler geliştirilmemiş; yargısız infazlar ve faili meçhul cinayetlerin soruşturulması konusunda herhangi bir adım atılmamış; çatışma döneminin yarattığı yoğun işsizlik ve yoksulluğun nasıl giderilebileceğine ilişkin bölgesel bir planlama yapılması gereği duyulmamıştır.

Son günlerde yeniden bir silahlı çatışma ortamına girildiği kaygıyla izlenmektedir. İHD Genel Yönetim Kurulumuz, bir kez daha kesin bir dille şiddete karşı olduğunu, ne yönetim biçimi olarak ve ne de bir hak arama aracı olarak şiddete başvurulmasının çözüm getirmeyeceğini ifade etmektedir.

İHD, sorunların çözümünde demokratik ve barışçıl yöntemlerin hayata geçirilmesini, şiddete başvurulmamasını, saldırı ve operasyonların durdurulmasını, herkese demokratik mücadele kanallarının açılmasını, bu anlamda en kısa sürede politik genel af çıkarılmasını, bir başlangıç olarak gördüğümüz demokratikleşme sürecinin daha da geliştirilerek ve her alana yayılarak sürdürülmesini, devletin militer-otoriter özelliğinden arınmasını talep etmektedir.

SİLAHLAR SUSMALI, BARIŞ SAĞLANMALIDIR!

YAŞASIN DEMOKRATİK MÜCADELE!

Hüsnü Öndül
GENEL BAŞKAN 

Bir cevap yazın