Tarsus T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Hak İhlalleri Raporu

Derneğimize farklı tarihlerde yazılı ve sözlü yapılan başvurular ile Tarsus T Tipi hapishanelerindeki hak ihlallerine dikkat çekilmiş, mahpusların sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla yardım talep edilmiştir.

Bu nedenle İHD Mersin Şubesi, ÖHD ve TUHAD-DER cezaevi komisyonu üyesi avukatlarından oluşan heyetlerimizce değişik zamanlarda Tarsus T Tipi kapalı hapishanelerindeki (T1, T2, T3) mahpuslarla ve idari yetkililer ile görüşmeler yapılmıştır.

Farklı mahpusların birbirini teyit eden benzer beyanları ve şikayetleri esas alınarak ve gözlemlerimiz dikkate alınarak cezaevlerindeki sorunlar ve hak ihlallerine yönelik aşağıdaki tespit ve çözüm önerilerimizi içeren rapor hazırlanmıştır.

İnsan Hakları Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, TUHAD-DER avukatlarından oluşan heyet üyeleri, birbirini teyit eden beyanları esas alarak söz konusu hak ihlalleri ile ve işkence ve kötü muamele iddialarının, tespit edilen uygulamaların son bulması için;

  • Cezaevlerindeki haksız sevk, usulsüz saldırı niteliğindeki arama, askeri düzen sayım, haberleşme, hücre, iletişim ve görüş disiplin cezaları, sağlığa erişim ve sair hak ihlalleriyle ilgili acil çözümlerin üretilmesi,
  • En temel insani haklar olan hijyen malzemesi, sağlığa erişim, iyi beslenme, spor ve bilgi edinme, kitap ve gerekli şahsi eşya bulundurma v b. haklarının ihlaline yol açan kötü cezaevi koşullarının ivedilikle düzeltilmesi,
  • Hasta mahpusların sağlık durumlarının acil takibi ve tedavilerinin geciktirilmeden yapılması,
  • İnsani/makul taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Ailelerine yakın yerlerdeki hapishanelere sevk taleplerinin kabul edilmesi,
  • Davaları devam eden mahpusların hukuksal savunma hakkının temini için yargılama yerlerine sevk edilmeleri,
  • Beyanlarda ve başvurularda belirtilen insanlık onuru ile bağdaşmayan işkence, darp ve kötü muamele iddiaları karşısında Adalet Bakanlığı ve cezaevi savcıları tarafından gereken hassasiyetini gösterilmesi,  iradi veya ihmali davranışlarıyla kusur veya kastları tespit edilen kamu görevlileri hakkında ivedilikle adli ve idari soruşturmaların başlatılması, darp edildiğini kötü muamele gördüğünü belirten mahpusların beyanlarının tanık/mağdur/şikayetçi sıfatıyla alınarak can güvenlikleri sağlanmak koşuluyla sağlık raporlarının aldırılması ve cezaevi kamera kayıtları da incelenmek suretiyle sorumluların tespit edilmesi ve tatmin edici bir yargılama yapılması,
  • Hak ihlallerine yolaçan, mahpusların yaşamlarını çekilmez hale getiren cezaevi koşullarının düzeltilmesine yönelik idari çalışmaların yapılması,  cezaevlerinde görevli tüm personellere insane hakları eğitimi verilmesi ve uygulama takibi yapılması,
  • Cezaevlerinin bağımsız uzmanlardan oluşan sivil toplum heyetlerinin ve kamu Yönetiminin Ortak Denetimin eaçılarak, sorunların tespiti ve çözüm yollarının birlikte üretilmesi gerektiğini,

TBMM İnsan Hakları Komisyonuna, Adalet Bakanlığına, Valilik İnsan Hakları Birimine, Cezaevi İzleme Kuruluna, Savcılıklara, Siyasi Partilere ve İnsan Hakları mekanizmalarına yaptığımız başvurularımızın ve kamuoyu ile paylaştığımız raporların dikkate alınarak gereğinin yapılmasını önemle vurguluyoruz.

İHD Mersin Şubesi

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği

Çukurova TUHAD-DER (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği)

Raporun tamamı için:

Tarsus T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Hak İhlalleri Raporu