İHD Akademisi Kuruluş Belgesi

İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ

KURULUŞ BELGESİ

KURULUŞ

İnsan Hakları Derneği amacını ve ilkelerini tüzük hükmü olarak aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

“Madde 2- Derneğin Amaç Ve İlkeleri:
A) Derneğin Amacı
Derneğin tek ve belirli amacı, “insan hak ve özgürlükleri” konusunda çalışmalar yapmaktır.
B) Derneğin İlkeleri 
İnsan Hakları Derneği,
1. Hükümet dışı, gönüllü bir insan hakları kuruluşudur.
2. Devletlerden, hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız bir örgüttür.
3. İnsan haklarının evrenselliğini ve bölünmezliğini savunmaktadır.
4. Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder
5. Her koşulda ve dünyanın her yerinde ölüm cezasına karşıdır.
6. Her yerde ve her koşulda, kime yapılırsa yapılsın işkenceye karşı çıkar.
7. Herkes için, her yerde ve koşulda adil yargılanma ve savunma hakkını savunur.
8. Her zaman ve her koşulda savaşa ve militarizme karşıdır; barış hakkını savunur.
9. İfade özgürlüğünü koşulsuz ve sınırsız olarak savunur.
10. Düşünce ve inanç özgürlüğünü dokunulmaz bir hak olarak görür. Koşulsuz ve sınırsız bir şekilde savunur.
11. Örgütlenme özgürlüğünü savunur.
12. Ezilen birey, cins, sınıf, halkın/ulusun hakları için mücadele eder.
13. Ulusların kendi kaderini tayin etme hakkını savunur.
14. İnsancıl hukuku savunur.
İnsan Hakları Derneği, kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimser ve savunur.”

Dernek yukarıda yer alan amacı ve ilkeleri doğrultusunda “eğitim, öğretim ve bilgilendirme çalışmaları” yapmak üzere, 23 Şubat 2008 tarihli Genel Yönetim Kurulu kararıyla İnsan Hakları Akademisi kurma kararı almıştır.

İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ’NİN AMACI

Akademi;
İnsan hakları savunucularının, insan hak ve özgürlüklerinin tanınması, kullanılması, korunması ve geliştirilmesi konusunda verdikleri mücadelenin daha etkin gerçekleştirilmelerini sağlamaya dönük insan hakları eğitimi programları hazırlar ve yürütür.

İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili, eğitici kurslar, konferanslar, sempozyumlar, açıkoturumlar düzenlemeyi, demokratik değerler bilincini güçlendirmeyi, çatışma yerine demokratik uzlaşma kültürünü yaygınlaştırmayı, empati yapma ve alternatifler etiği oluşturabilme yeteneği kazandıracak farklılıklara saygıyı benimsetmek ve insan hakları ihlallerine son vermek için eylemde bulunma gerekliliği bilincini sağlamayı amaç edinen eğitim programları hazırlar.

Haklara ve özgürlüklere sahip yurttaşlık bilincinin geniş bir toplumsal tabana yayılması, sivil toplum hayatının geliştirilmesi, demokrasi ve hukuk uygulamalarının insan hakları temelinde gerçekleştirilmesi ve güçlendirilmesine bilimsel, özgürlükçü ve demokratik bir anlayışla katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütür.

İlkeler

Akademi:
-İnsan Hakları Derneği’nin bünyesinde, işlevsel olarak bağımsızlığı olan, çoğulcu ve özerk bir yapıdır. İHD’den ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır.

-Akademik çalışmalarında tam bir bağımsızlığa ve özgürlüğe sahiptir. İHD yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda yönetime danışsal nitelikte-bilimsel görüş bildirir.

-Tüm faaliyetlerinde İHD’nin yönetici organları ile tam bir eşgüdüm ve iletişim halinde çalışır.

-Temel işi insan hakları eğitimidir. Eğitim programlarına katılanlardan ücret alınmaz.

-Akademinin mali ihtiyaçları İHD bütçesi tarafından karşılanır. Bütçe dönemlerinde akademinin kurulları Akademi’nin tahmini bütçesini İHD yönetimine bildirir. Yönetim genel bütçe imkânları ölçüsünde tahmini bütçeye genel bütçede yer verir. Akademinin tüm mali işlemleri İHD tüzel kişiliği üzerinden gerçekleşir.

-Projeye dayalı çalışmalarda proje uygulama birimi oluşturulur ve proje o birim tarafından yönetilir. Oluşturulacak birimde mutlaka İHD yönetimi ile akademi görevlileri temsil edilir. Eğitim projelerinin salt mali nedenlere dayalı olarak aksatılması, geciktirilmesi kabul edilemez. Eğitim projelerinin gerçekleştirilmesi kesin ilkedir ve istisnası bulunmamaktadır.

-Demokratik değerler bilincinin hakim olduğu, insan haklarına dayalı bir yaşam ortamını oluşturma sürecini, sürecin tüm unsurlarının ( gerçek ve tüzel kişiler, gruplar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları) birbirini oluşturmaya yönelik dinamik ve yapıcı bir ilişkisi olarak tanımlar ve çalışmalarını hiçbir otoriteye, söyleme ve kesime eklemlenmeden,  bu dinamik etkileşim içerisinde gerçekleştirmeyi amaçlar.

-Faaliyetlerinin bireysel ya da grupsal, sivil ya da resmi çıkarlar adına araçsallaştırılmasına hiçbir şekilde onay vermez.

-Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sendikalar, meslek örgütleri, üniversiteler, aynı amaç ve ilkelere sahip başta insan hakları örgütleri olmak üzere sivil toplum örgütleri ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla bilgi ve deneyim paylaşımını önemser, diyalogu gözetir. Ortak bir yarar temelinde birlikte hareket etme bilinci ile çalışır. Bu amaçla işbirliği politikaları geliştirir.

-Çalışanları ve gönüllüleri arasında kolektif bir çalışma ve eylem bilincinin oluşturulmasına öncelik verir. Akademide görev alan herkesi tartışmalara katar. Kararlar ortaklaşa alınır. Karar süreçleri açık ve saydamdır.

-İlke ve amaçları doğrultusunda; tutarlı, katılımcı ve demokratik bir anlayışı esas alarak kendi çalışma biçimini üretir. Kendi kendini değerlendiren, esnek, pratik ihtiyaçlara en hızlı şekilde cevap verecek etkin yöntemleri oluşturur ve uygular. Gerektiğinde uzmanları arasında çalışma grupları oluşturur ve çalışmalarına yardımcı olacak yerel, bölgesel gruplar kurar.

-Faaliyetlerini yıllık raporlar şeklinde yayınlar.

Çalışma Alanları

1.Türkiye’de insan hakları, demokrasi ve hukuk uygulamaları alanında yaşanan ve gelecekte yaşanması olası sorunlara, ulaşılan çağdaş standartlar ve insan değeri anlayışına uygun çözümler oluşturulması ve bu çözümlerin uygulanmasının sağlanması için gerekli düşünsel, davranışsal, yapısal, işlevsel ve kurumsal dönüşümün gerçekleştirilmesi, toplumun bu yöndeki kapasitenin geliştirilmesi amacıyla hükümet dahil yetkili makamlara, sivil toplum kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere görüşler içeren raporlar sunar.

Bu amaçla yürürlükte bulunan yasaları ve düzenleyici işlemleri, tasarı veya taslak halinde bulunan düzenlemeleri inceler. Bu mevzuatın ulusalüstü insan hakları belgeleriyle uyumlu olmasını sağlayacak görüşler bildirir ve bu amaçla gerektiğinde yeni kanunların hazırlanmasını, yürürlükteki kanunların değiştirilmesini ve yeni idari önlemler alınmasını sağlamak amacıyla görüş açıklar ve girişimlerde bulunur.

2. Demokrasi ve hukuk uygulamalarının insan hakları temelinde geliştirilmesi ve insan haklarının gerçekleştirilmesini talep ettiği koşulların toplumda her birey için yaratılması, demokratik değerler bilincinin,  karşılıklı saygının, uzlaşma kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla; insan haklarının korunmasının kendileri için gerektirdikleri farklı olan grupların oluşturduğu bireylerin  (kadınlar, çocuklar, göç eden ve zorla göçe tabi tutulmuş aileler, göçmen işçiler, sığınmacılar, fiziksel ve zihinsel engelliler, yaşlılar, şiddet mağdurları, eşcinseller, farklı dinsel ve etnik kökene sahip olan bireyler ve gruplar v.b) bu haklarını kullanabilme olanaklarının yaratılması, sosyal ve ekonomik değişimin izlenmesi ve toplumda adalet ilkesine uygun insan hakları temelli ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi, ırkçılık ve başta cinsiyete dayalı ayrımcılık olmak üzere her türlü ayrımcılıkla mücadele, göç ve mülteci hakları, korunmaya muhtaç gruplar, eğitim, ekolojik bir çevrede yaşam vb. konularda projeler oluşturur, oluşturulan projeleri yürütür, denetler ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır.

3. İnsan hakları, hukuk ve demokrasi uygulamaları alanında yaşanan sorunların kaynaklarının doğru teşhis edilmesi ve çözümlerin doğru oluşturulması amacıyla;   yalnızca yasama tekniklerini, yürürlükte bulunan yasaları ve düzenleyici işlemleri değil, toplumun tarih, edebiyat, çocuk yetiştirme yöntemleri ve ahlak anlayışlarını, toplumsal sınıflar arası ilişkileri de irdelemeyi temel alan interdisipliner araştırmalar yapar.

4. Türkiye’de insan hakları, hukuk ve demokrasi alanında yapılmasını zorunlu olan değişikliklere ilişkin araştırma ve bilgilendirme çalışmaları yürütür. 

5. Mevzuata uygun olarak kendi çalışma alanında; her türlü süreli-süresiz, yazılı, görsel yayın yapar. Raporlar, bültenler, projeler, kitaplar hazırlar ve bunları Türkçe ve diğer dillerde yayınlar. Bilgilendirici ve kalıcı etki yaratıcı kısa film, belgesel ve dialar hazırlar ve yayınlar.

6.Uluslararası insan hakları hareketinin deneyiminden yararlanmayı ve paylaşmayı kolaylaştırıcı etkinlikler düzenler.

Bir cevap yazın