İHD Akademisi Yönetmeliği

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ VE TANIM

Madde 1
İnsan Hakları Derneği (İHD)  tarafından  İnsan Hakları Akademisi kurulmuştur. İnsan Hakları Akademisi, İHD bünyesinde, işlevsel bağımsızlığı olan, çoğulcu ve özerk bir yapıdır. Akademinin İHD’denayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır.  Akademinin tüm çalışma ve işlemlerinden kurucusu ve bünyesinde faaliyette bulunduğu İnsan Hakları Derneği sorumludur.

AKADEMİNİN MERKEZİ

Madde 2
Akademinin merkezi Ankara’dır. Dernek merkez yönetim kurulunun önerisi Akademi yürütme kurulunun onayı ile uygun görülen yerlerde birimler açılabilir.

AKADEMİNİN AMACI

Madde 3
Akademinin amacı,  İnsan hak ve özgürlükleri konusunda çalışmalar yapmak şeklinde belirlenen Derneğin amacı doğrultusunda; insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik eğitim, öğretim ve bilgilendirme çalışma ve araştırmaları yapmaktır.

AKADEMİNİN GÖREVLERİ

Madde 4
Akademinin görevleri şunlardır:

Belirlenen amaçlarına ulaşabilmek için, eğitim programları planlamak ve gerçekleştirmek; inceleme, araştırma ve yayınlar yapmak, seminer, konferans, panel ve sempozyum ve benzeri faaliyetleri organize etmek; insan hakları alanında çalışan ve insan hakları eğitimi yapan ulusal ve uluslararası örgüt, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; tek başına veya yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla projeler geliştirmek ve uygulamak; amacı ile ilgili diğer çalışma ve etkinliklerde bulunmak.

Dernek Merkez Yönetim Kurulunun kararına bağlı olarak Dernek bünyesinde bulunan kütüphane hizmetleri ile arşiv ve dokümantasyon çalışmalarında bulunmak.

AKADEMİNİN ORGANLARI

Madde 5
Merkezin organları şunlardır:
a) Akademi Başkanı
b)Yürütme Kurulu
c) Bilim Kurulu
d)Akademi Genel Kurulu

YÜRÜTME KURULU

Madde 6
Yürütme Kurulu, Akademinin icra organıdır. Yürütme Kurulu, üyelerinin kendi içinden seçeceği 2(iki) Bilim Kurulu üyesi, biri dernek saymanı olmak üzere 2 (iki) Dernek Merkez Yönetim Kurulu üyesi ile Akademi Genel Kurulu’nca seçilen 3(üç) olmak üzere 9 kişiden  oluşur. Yürütme Kurulu düzenli olarak en az ayda bir kez toplanır. Yürütme Kurulu, kararlarını mevcut üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Herhangi bir sebeple boşalan Yürütme Kurulu üyeliği, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle belirlenecek yeni üye ile doldurulur.

YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 7
Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır.

a)Akademinin amaç ve hedefleri doğrultusunda Akademinin yıllık bütçe, araştırma ve faaliyet programını hazırlamak,

b) Akademik Kurul ve Danışma Kurulu toplantılarını düzenlemek, çağrı yapmak, gündem belirlemek,

c)Akademinin amacına ulaşması için gerekli tüm çalışmaları yönetmek, her tür girişimde bulunmak, ulusal ve uluslararası örgüt, kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını belirlemek, protokolları hazırlamak.

AKADEMİ BAŞKANI

Madde 8
Akademi Başkanı, Akademinin Yürütme Kurulu başkanıdır. Akademi Yürütme Kurulu üyelerince, kurulun Dernek Merkez Yönetim Kurulu üyesi olmayan 5(beş) üyesi arasından iki yıllığına seçilir. Başkan, Yürütme Kurulu üyeleri arasından bir başkan vekili atar.

AKADEMİ BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9
a)Akademiyi temsil etmek,
b) Akademi Yürütme Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıya başkanlık etmek, alınan kararları uygulamak,
c) Akademinin idari işlerini yönetmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

BİLİM KURULU

Madde 10
Bilim Kurulu, bilim insanları ile  insan hakları alanında bilimsel çalışma ve yayınları ile tanınan, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi mücadelesinde etkin ve uzun soluklu katkılarıyla bilinen kişilerden oluşur. Bilim Kurulunun üye sayısı 12 (on iki) dir.

Bilim Kurulu, üç ayda bir olağan olarak toplanır. İlk toplantısında kurul üyelerinden birini, Bilim Kurulu Başkanı olarak seçer. Kararlarını toplantıda bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

Boşalan üyelerin yerine ilk paragrafta belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından Dernek Merkez Yönetim Kurulu ile Akademi Genel Kurulunun önerisi ile Bilim Kurulu tarafından yeni üyeler seçilir.

BİLİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11
a) Akademi tarafından gerçekleştirilecek eğitim programlarını planlamak ve projelendirmek;  Yönetim Kurulu ile birlikte uygulanmasını sağlamak,

b) Akademi tarafından gerçekleştirilecek çalışma ve araştırma konularını belirlemek, projelerin üretilmesine katkıda bulunmak; ileriye yönelik kısa, orta ve uzun vadeli strateji planları yapmak,

c)Akademi Yürütme Kurulunda iki yıllığına yer alacak 2(iki) Bilim Kurulu üyesini seçmek,

d)Gerektiğinde, Akademi Yürütme Kurulunun onayıyla, araştırma ve çalışma grupları kurmak,

e)Akademinin mali durumunu şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ışığında yakından izlemek, bu bağlamda öneriler ve çözümler sunmak.

AKADEMİ GENEL KURULU

Madde 12
Akademi Genel Kurulu, Akademinin bütün kurul üyeleri ile Akademi üyelerinden oluşur. En az 40(kırk) en çok 100 (yüz) üyeden meydana gelir. Üye sayısı Dernek Merkez Yönetim Kurulunun veya Akademi Yürütme Kurulunun önerisi ve Bilim Kurulunun kararıyla artırılabilir. Aynı yöntemle yeni üye alınabilir.

Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

Akademi Genel Kurulu üyeleri; insan hakları savunucuları, insan hakları alanında çalışan bilim insanları, sivil toplum örgütleri ile sendika üye ve yöneticileri; yazar, gazeteci, hukukçu vb. arasından seçilir.

Akademi Genel Kurulu yılda en az bir kez toplanır; kararlarını mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

AKADEMİ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 13
a) Akademi çalışmalarını dönemsel olarak değerlendirmek, Akademi Yürütme Kurulu ile Bilim Kurulunun çalışmalarını değerlendirmek, kısa ve uzun vadeli politikalar belirlemek,

c) Yıllık mali raporlar ışığında Akademinin mali yapısını gözden geçirerek, ilgili organlara konu ile ilgili önerilerde bulunmak,

b) Akademi tarafından gerçekleştirilecek eğitim ve araştırma konularının belirlenmesi, çalışmaların yürütülmesi ve projelerin planlamasında Yürütme ve Bilim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,

c)Akademi Yürütme Kurulu ile Bilim Kurulunun ihtiyaç duyduğu ve talepte bulunduğu diğer durumlarda öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Akademi amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesine etkin olarak katılmak,

d)Yürütme Kurulunda iki yıllığına yer alacak 3(üç) Genel Kurul üyesini seçmek.

ÜYELİKLERİN DÜŞÜRÜLMESİ

Madde 14
Akademi üyeleri, Akademi çalışmalarında Dernek ve Akademinin amaç ve ilkelerini esas alacaklarını kabul etmiş sayılırlar. Bu ilkelere uygun davranmayan üyelerin üyelikleri Akademi Yürütme Kurulunun kararıyla re’sen düşürülür.

Ayrıca bir faaliyet dönemi içerisinde geçerli mazeret ve gerekçe belirtmeksizin üç kurul toplantısına katılmayanın Bilim ve Yürütme Kurulu üyelerinin üyeliği aynı şekilde düşürülür.

AKADEMİNİN GELİR VE GİDERLERİ

Madde 15
Akademinin gelir ve giderleri, Derneğin her yıl hazırlanan tahmini bütçesinde Akademiye ayrılan ödenekten karşılanır.

Harcamalar, İHD tüzüğünde yazılı esaslar dahilinde denetlenir. Akademinin yürüttüğü projeler Bilim Kurulundan iki ve Dernek Merkez Yönetim Kurulundan bir üye olmak üzere üç kişilik bir komisyon aracılığıyla ayrıca denetlenir. Komisyon üç aylık dönemler halinde mali raporlar hazırlayarak Dernek Merkez Yönetim Kurulu, Akademi Yürütme Kurulu ve Bilim Kuruluna sunar. Ayrıca yıllık mali raporlar hazırlayarak sözü edilen kurullarla birlikte Akademi Genel Kuruluna sunar. Raporların hazırlanarak ilgili kurullara sunulma işlemi hiçbir şekilde ertelenemez.

YÜRÜRLÜK

Madde 16
İşbu yönetmeliğin İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulunda benimsenerek onanmasıyla Akademi’nin kuruluşu gerçekleşmiş olur. Yönetmelik, ilgili diğer belgelerle birlikte Derneğin ilk olağan genel kurulunun onayına sunularak tüm taraflar için bağlayıcı hale gelmiş olur.

GEÇİCİ ORGANLAR

Madde 17
Akademinin ilk üyeleri ve kurulların geçici üyeleri, İHD Merkez Yönetim Kurulunca, kuruluş çalışmalarına katılanların görüşleri de alınmak suretiyle belirlenir.

Bir cevap yazın