BARIŞ İÇİN SÜREKLİ KADIN PLATFORMU ÇAĞRI METNİ

BARIŞ İÇİN SÜREKLİ KADIN PLATFORMU ÇAĞRI METNİ

11 Eylül 2000 ve sonrasında gelişen olaylar, yerküre üzerinde hiç bitmemiş olan savaş ortamlarını çoğalttı. İnsanlığın uzun yıllara dayanan mücadelesi sonucunda elde ettiği temel hak ve özgürlükler, bugün “terörle mücadeleye” yenik düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Türkiye’nin hiç de yabancısı olmayan olağan üstü hal globalleşiyor. Sürekli savaşı kışkırtan, insan hak ve özgürlüklerini göz ardı eden ve kadınları yeniden sistem içinde nesneleştiren bu ortama, özgürlükleri ve hakları için mücadele veren kadınların artık dur demesi gerekiyor.

Biz aşağıda isimleri yazılı kadınlar ve kadın kuruluşları 25 Aralık 2000 tarihinde bir araya geldik ve Barış İçin Sürekli Kadın Platformunun kuruluşu için bugüne kadar uzanan bir çaba sarfettik. Birlikteliğimizin ortak ilkelerini ve hedeflerini oluşturduk. Bu ortaklığı genişletmek amacıyla 17 Şubat tarihinde Saat 15:00-19:00 arasında Jeoloji Mühendisleri Odası, Bayındır Sokak 7/11 Yenişehir – Ankara bir toplantı düzenleyeceğiz.

8 Martı ve Barış için sürekliliğimizi nasıl sağlayabileceğimizi tartışmak ve cins buluşmamızı daha da genişletebilmek için bu toplantıya katılmanızı ve platform ile ilgili görüşlerinizi dinlemek istiyoruz.

BARIŞ İÇİN SÜREKLI KADIN PLATFORMU

Bağımsız Kadınlar
Uçan Süpürge
İHD Genel Merkezi
Bağımsız Feministler
KAOS GL
Kadınlar da Vardır grubu
Öteki Ben
Emekçi Kadınlar Birliği
HADEP
Cemre
Sosyalist Eylem
ÖDP
AK Parti
Halkeveleri Genel Merkezi
Eğitim-Sen
Başkent Kadın Platformu
İlk-Der
DSİP
Anti Militarist Anarşistler

AMAÇLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ

Barış İçin Sürekli Kadın Platformu,

1. Dünyada, Türkiye’de ve Türkiye’nin yer aldığı coğrafyada savaşın önlenmesi ve barışın tesis edilerek sürekli kılınması için kadınların bakış açısını ve taleplerini ortaya koymak; bu amaçla kamuoyu oluşturmak, bu alandaki gelişmeleri takip etmek, lobi yapmak, eleştiri ve öneri geliştirmek için oluşan bir birlikteliktir.

2. Bu amaca yönelik çalışmalarında dil, din, ulusal ya da etnik kimlik, sınıf, siyasal görüş ve benzeri ayrımları gözetmez.

3. Yukarıda belirtilen amacı, söz konusu ayrım ölçütlerinden daha yüksek görür; çalışmalarında belirleyici olan, yalnızca dünya ve Türkiye kadınlarının insani gelişim ihtiyaçlarına ve temel insan haklarına dayalı bir bakış açısıdır.

4. Barışı, çatışma ya da savaşın mevcut olmadığı koşullar olarak değil, çatışmacı, ayrımcı ve düşmanlık söylemlerinin, militarizmin etkin bir şekilde önlendiği ve koşullarının ortadan kaldırıldığı; temel insan hakları ve özgürlüklerin tesis edildiği, siyasal ve hukuksal düzenlemelerin insanın ve hayatın değeri temelinde kurulduğu bir düzen olarak tanımlar.

5. İnsanın ve hayatın mutlak değeriyle çatışan hiçbir değer dayatmasını kabul etmez ve savaşçı, çatışmacı, militarist söylemleri kategorik olarak, hangi çıkar ya da kaygıya dayanılarak savunulursa savunulsun, reddeder.

6. Bu amaçlarla, eşitlikçi; iktidar, tahakküm ilişkileri ve ayrımcılığa dayalı her tür siyasal, toplumsal ve kültürel yapıların ortadan kaldırıldığı; işbirliğine ve dayanışmaya dayalı bir kültürü savunur ve geliştirmeye çalışır.

Platformun iç işleyişine ilişkin kurallar

7. İç işleyişinde ve ilişkilerinde hiyerarşi, iktidar , tahakküm ve her türlü ayrımcılık ilişkisini reddeder.

8. Yukarıda belirtilen ilkelere aykırı olmayan her türlü yerel, ülkesel, bölgesel ya da global kadın örgütlülüğü ya da oluşumuyla, yukarıda belirtilen amacın sınırları içinde işbirliği yapar.

9. Platform yapacağı her faaliyetin amacını genel ilkeler doğrultusunda net olarak ortaya koyarak, faaliyetin en etkin bir biçimde gerçekleşmesi için gerekli planlamayı yapar.

Platform Etkinliklerinin yaygınlaştırılması

10. Yukarıda çizilen esasları çerçevesinde Platformun üyesi her kuruluş ve kişi, yerel kurum ve kuruluşlarındaki kadın komisyonları aracılığıyla etkinliklerin yerellere taşınmasına katkıda bulunacaktır. Bu faaliyetlerini yürütürken platform üyesi olmayan kadınlara ulaşmak için çaba harcayacaklardır.

12. Platforma kuruluşlar adına katılan katılımcılar, kendi örgütlerine Platform çalışmalarını rapor etmekten ve Platform etkinliklerini kendi örgütleri içinde yaygınlaştırmaktan sorumludur.

Platforma Üyelik

13. Platform, yukarıda belirlenen esasları kabul eden bütün kadınların katılımına açıktır.

Hedefler ve Program

Barış İçin Sürekli Kadın Platformu benimsediği ilkeler temelinde hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda barış kültürünün geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu hedefi gerçekleştirmek için Platform, yaptığı çalışmaları basın duyuruları, panel, konferans, atelye çalışmaları, sokak eylemlilikleri vb gibi araçları kullanarak kamuoyuna duyuracaktır.

Çalışma Yöntemi:
Belirlenecek başlıklar altında platformun içinde çalışma grupları oluşturulacaktır.
Çalışma grupları kendi çalışma yöntemlerini, işbölümünü ve toplanma zamanını belirleyecek
Çalışma grupları dokümantasyon faaliyetini (basın izlemeyi de içerecek biçimde)
çalışmalarına paralel olarak oluşturacaklardır.

Tematik Çalışma Grupları:
1. Şiddet
Toplumsal şiddet
Kadına yönelik şiddet
Aile içi şiddet
2. Yoksulluk
3. Toplumsal Barış İçin Travma / Travma ile başetmek (Bütün gruplarla etkileşim ve iletişim halinde olan ve ilgili meslek sahibi kadınlarla ilişkili götürülecek uzmanlaşmış ve sürekli bir çalışma birimi)
4. Savaşa Karşı Sözümüz Var Çalışma grubu
5. Barış
6. Ayrımcılıkla Mücadele Çalışma Grubu
Kadınların maruz kaldığı din, dil, cinsel ve etnik her türlü ayrımcılıkla mücadele – tercihler sorunu
7. Antimilitarist çalışma grubu
a. Vicdani red
8. Zorunlu Göç ve Sığınmacılar

Teknik Çalışma Grupları:
1. Dokümantasyon (Çalışma gruplarının çalışmalarını sistematik hale getiriyor, merkezi bir arşiv oluşturma, Hedef: web sitesi, bülten çalışması)
2. Örgütlenme (hedefi: yaygınlaşmayı sağlayacak çalışmalar)
3. Basın ve kamuoyu oluşturma çalışma grubu

8 MART 2001
Kızkardeşim temalı bir ŞENLİK (12:00 – 20:00) / Yüksel Caddesi – ANKARA
“Kızkardeşim İçin … ” kampanyasının açılışı
Her katılan kurum-kuruluş-oluşum için stand (bilgilendirme standları)
Kadınların Sokakları: Duvar Resmi – Grafitti
“Memleketten Kadın Manzaraları” Sergisinin açılması

KIZKARDEŞİM İÇİN… KAMPANYASI

ve rüzgar kadınları sürükleyemedi
kadınlar rüzgara yön verdi…

Kadınlar Kabil’de ve New York’da, Batı Şeria’da ve Tel-Aviv’de,
Chiapas’da ve Batman’da farklı hayatlarda aynı acıları yaşıyorlar.

Heryıl 8 Mart’ta, 1857’de New York’da kitlesel bir biçimde greve
giden kadın işçilerin anısına ayağa kalkışımız; geleneği sahiplenip
yüzümüzü geleceğe döndüğümüzdendir.

Yaralarımız ve yaşadıklarımız ortaksa geleceğimizi neden ortak örmeyelim?

19 Aralık 2000 sürecinden buyana Türkiye’de muhalifler üzerinde
uygulanan baskı orantılı olarak artmış; bir taraftan Türkiye toplumu tecrit
edilmiş , diğer yandan muhalifler sokağı kullanamaz hale gelmiştir.
Neoliberal politikalar çerçevesinde ekonomi politikalarının,özellikle
son yirmi yılda artan ölçüde uluslararası kuruluşların güdümüne
girdiği ,niyet mektuplarının kanıksandığı umutların dış kaynaklara
bağlandığı ,siyasal gündemin bile uluslararası finans kuruluşları ile
yapılan anlaşmalar yörüngesine girdiği bir evrede hem kesişmeyen
politik söylemlerimizi daha rahat birşemsiye altında söyleyebilmek,
hem de birlikte iş yapmayı kolaylaştıracak bir alan yaratmak ad
bu yıl 8 Mart’ta ” Kızkardeşim İçin… ” diyoruz

Neden ” Kızkardeşim İçin… ” teması :

1) Kadınlar arasındaki dayanışma duygusunu arttırmak ve empati yoluyla sorunlara sahip çıkmak için

2) Düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıktığımızdandır bu önerme

3) Kalıcı bir BARIŞ tesisinin ancak farklılıkları anlamaktan, ezberlerimizi sorgulamak ve bozmaktan geçtiği düşüncesiyledir bu önerme

4) Çeşitli nedenlerle ayrı örgütlenmeyi tercih etmiş kadın gruplarıyla birlikte iş yapmayı önemsediğimizden ve özen gösterdiğimizdendir bu önerme.

5) Kadının evde, sokakta, işyerinde, gözaltında, savaşta uğradığı şiddete karşı olduğumuzdandır bu önerme

6) Hala tecavüz , hala berdel , hala akraba evliliği ,hala küçük yaşta evlilik ,hala 600 bin kadının gebelik ve doğum sırasında ölmesi de bizim gerçekliğimiz olduğundandır bu önerme

7) Ucuz işgücü olarak kötü koşullarda çalışan ve eviçi emeği yok sayılan kadınların gerçeğini bildiğimizdendir bu önerme

8)Her 8 Mart’ta dayanışma ve örgütlenmeye olan ihtiyacımızı vurgulayıp dağılmamak için;artık yılın hergününü 8 Mart kılmak istediğimizdendir bu önerme

9)Özel alanın politik olduğunu kavramak ve bilmektendir bu önerme

10) Heteroseksüelliğin tek gerçek olmadığını, farklı cinsel kimliklerin de olduğunu bilmek ve görmektendir bu önerme

11) Beyaz kadın olmak istemediğimizden ve başka kızkardeşlerimizle ‘suç’ ortaklığı yapalım diyedir

BU POLİTİKASIZLIK DEĞİL TERSİNE CİDDİYE ALINMASI GEREKEN BİR KADIN DURUŞUDUR !

BİZ devletin Türk Sunni ve Erkek olduğunu düşünemeyen ,çeşitli manipulasyonlarla örselenmiş kadınları nereye göndereceğiz

BİZ eşit , adil , onurlu bir barışın olduğu gezegende yaşamak isteyen kadınlarla aynı dili konuşmayanları nereye göndereceğiz

BİZ yaygın kadın intiharlarından bihaber , bu intiharların nedenlerini ve sonuçlarını bilmeyen kadınları nereye göndereceğiz

BİZ Anadilde Eğitim Hakkını isteyen Kürt kadınlarını ”yardım ve yataklık” paranoyasıyla karşılayan kadınları nereye göndereceğiz

BİZ cezaevlerinde kanayan yarayı göremeyen , içerdekileri ölmesi gereken terör suçluları diye adlandıran kadınları resmi söyleme terk mi edeceğiz

BİZ kayıplarını arayan ”Cumartesi Annelerini” Kimsesizler Mezarlığında ve meydanlarda yalnız mı bırakacağız

BİZ savaşta yakınlarını yitiren kadınları nerede ve nasıl buluşturacağız

BİZ eğitim ve çalışma hayatından dışlanan başörtülü kadınları görmezden mi geleceğiz

BİZ evde çalışan kadınları taşeronun, dışarıda çalışan kadınları patronların insafına mı terk edeceğiz

BİZ ülkesindeki yoksulluk ve şiddetten kaçan mülteci kadınları unutmaya devam mı edeceğiz

BİZ namus cinayetlerinde törelere kurban verdiğimiz kadınları boyalı gazetelerin üçüncü sayfalarından mı izleyeceğiz

BİZ cinsiyetçi baskılarla cinsel kimlikleri yok sayılan lezbiyenleri erkek söylemiyle algılamayı sürdürecek miyiz

BİZ kendinden olmayanları dışlayıcı kendi içerisinde dayanışmacı, ‘onlar’ varsa biz yokuz diyenlerle nerede buluşacağız

8 Mart’ta :

Kızkardeşim için BARIŞ istiyorum

Kızkardeşim için EMEKTEN YANA BİR HAYAT istiyorum

Kızkardeşim için ÖZGÜRLÜK istiyorum

Kızkardeşim için ÜÇ KAPI VE ÜÇ KİLİDİN AÇILMASINI istiyorum

Kızkardeşim için EŞİTLİK istiyorum

Kızkardeşim için EVDE DEĞİL HERYERDE ANADİL istiyorum

Kızkardeşim için ADALET istiyorum

Kızkardeşim için BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜĞÜ istiyorum

Kızkardeşim için CİNSEL KİMLİĞİNE ÖZGÜRLÜK istiyorum

Kızkardeşim için SAVAŞSIZ VE SİLAHSIZ BİR DÜNYA istiyorum

Kızkardeşim için GECELERİ DE SOKAKLARI DA istiyorum

Bir cevap yazın