Pandemi Döneminde Çocukların Durumu Araştırması

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu olarak hazırladığımız bu çalışma, pandemi koşullarında Türkiye’de çocukların yaşamlarında meydana gelen değişiklik ve hak ihlallerini incelemek, çocukların ve ebeveynlerinin yaşadıkları psikolojik, ekonomik ve sosyal etkileri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Anket yöntemi kullanarak yaptığımız bu çalışma, pandemi koşullarında çocukların yaşadıklarını incelememize ve anlamamıza bir katkı sunmuştur. Toplam 366 katılımcıyla nicel araştırma yöntemiyle yapılan anket ilk aşamada 19 soruyla ebeveynlere, ikinci aşamada ise 23 soruyla çocuklara uygulanmıştır. İki aşamalı anketin demografik bilgiler içeren kısmı ebeveynlere yönelik olup, ikinci kısmı ise çocukların katılım hakkı gözetilerek çocuklara yönelik hazırlanmıştır.

Anketin ilk kısmında çocukların yaşı, cinsiyeti, ikamet edilen il, ailenin gelir-çalışma durumu, pandemi koşullarında değişen eğitim, sağlık ve ekonomik durumları, ebeveynlerin kaygı düzeyleri ve onların gözünden salgın döneminde çocukların değişen kaygı düzeyleri hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır.

Anketin ikinci kısmında ise pandemi sürecinde çocuklara kendi sağlıkları, ebeveynlerinin ve yakın çevrelerinin sağlıkları hakkında ne düzeyde kaygı duydukları ve bu süreçten nasıl etkilendikleri sorulmuştur.

Çocukların salgınla ilgili haberlere erişimini nasıl sağladıkları ve bu erişimi hangi kaynaklar üzerinden edindikleri öğrenilmiş; sürece dair ebeveynlerinden bir açıklama gelip gelmediği, eğer geldiyse bunun yeterli olup olmadığı bilgisi edinilmiştir.

Kendilerine ait özel bir alanlarının var olup olmaması, pandemi koşullarında değişen rutinleri ve ebeveyn ilişkileri, online eğitim sürecine dair görüşleri, yaşadıkları aksaklıklar ve bunların sebepleri, bu süreçte zorlandıkları, özledikleri şeyler ve gelecek planlarına dair sorular yönlendirilmiş, cevapları aranmıştır. Yaşanan koşullar kimi çocuk için bir değişiklik oluşturmazken; araştırmanın geneline bakıldığında salgın süreci çocukların çoğunluğunun yaşantısında değişikliklere sebep olmuştur.

Değişiklik yaşayan çocukların yaşadıkları değişimler yine çoğunlukla negatif etkilerde seyretmektedir. Yaşanılan sorunlar ailelerin ekonomik durumlarıyla da paralel olarak değişmektedir.

Raporun tamamı için:

Pandemi Döneminde Çocukların Durumu Araştırması